logoael

ASSEMBLEA ORDINÀRIA

ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA LILLET

Dissabte 5 d’abril a les 18.00 h

Al local del costat de la biblioteca, Dr. Cisneros, 4

La Pobla de Lillet

 

ORDRE DEL DIA

  1. Evolució general de l’entitat i situació actual.
  2. Aprovació estatuts.
  3. Aprovació estat de comptes.
  4. Aprovació quotes.
  5. Explicació activitats i projectes per les diferents vocalies.
  6. Què vol dir pertànyer a la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya.
  7. Informació i propaganda.
  8. Precs i preguntes.