Petició de correu

    El teu nom i cognom o raó social (obligatori)

    El teu email existent on rebràs les dades del nou correu (obligatori)

    Nom del nou correu @lillet.cat

    La creació del correu no és automàtica. Ho farem manualment quan tinguem temps. (24/48 hores aprox.)

    Comentari