Avís legal

Llei de Protecció de Dades

Si facilites les teves dades personals quedaran emmagatzemades en un fitxer automatitzat titularitat de Lillet.cat. Si vols exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició regulats a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, només cal que adrecis un escrit a: admin@lillet.cat

 

Drets d’Imatge

Llei Orgànica 1 / 1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge.

Aquesta llei i l’article 18.1 de la Constitució espanyola especifiquen que tota persona té el dret fonamental de preservar la seva imatge i intimitat.

Com que el dret a la imatge entra moltes vegades en conflicte o contradicció amb els drets a la informació i la llibertat d’expressió (reconeguts també per la Constitució), la llei contempla algunes excepcions (article 8.2) que alleugen en part el problema als fotògrafs. Segons la llei, es poden fotografiar, reproduir o publicar sense permís explícit imatges de:

  • Persones que exerceixen càrrecs públics o una professió de notorietat amb projecció pública, quan la seva imatge es capturada en un acte públic o en llocs oberts al públic amb finalitat informativa. Altres usos, com els publicitaris i comercials, requeriran sempre el seu consentiment.
  • La caricatura d’aquestes persones, d’acord amb l’ús social.
  • Persones que apareixen de manera accessòria en una foto sobre un succés o esdeveniment públic d’actualitat.

Des del portal Lillet.cat demanem que si algú es veu identificat en alguna imatge i vol ser esborrat i eliminat d’ella, adreci un escrit a: admin@lillet.cat

 

 

Política de cookies